Obchodní podmínky

v internetovém obchodě www.fotorada.cz a darkyrada.cz,

Podmínky blíže upřesňuji práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou v souladu s o.p.s. dTest. Prodejce dobrovolně přijal jejich podmínky.

Vymezeni pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavíraní a plněni smlouvy nejedna v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolaní.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činnosti či při samostatném výkonu svého povolaní, popřípadě osoba, která jedna jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednaní směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla byt uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele byt smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněny při podnikatelske činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavenim zboži je nabidkou s vyhradou vyčerpani zasob nebo ztraty schopnosti podnikatele plnit.

Kontaktni udaje

Nazev: Ing. Tomáš Rada.

Adresa: Poděbradova 159, 272 01 Kladno IČ: 65726103

Telefon: +420 312 245 625

Email: eshop@fotorada.cz

Kontaktni adresa: Poděbradova 159, 272 01 Kladno

Provozovna: Poděbradova 159, 272 01 Kladno,  provozní dobu najdete zde.

Informace

Informace o zboži a ceně uvaděne prodavajicim jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovany včetně všech dani (např. DPH) a poplatků, kromě nakladů na doručeni zboži. Informace o přijimanych způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijeti nabídky s dodatkem nebo odchylkou neni přijetim nabidky. Kupujici se při vyběru zboži nemůže odchylit od nabidky prodavajiciho. Pokud kupujici v objednavce uvede jiné zboži, než které prodávající nabízí, případně zboži s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboži, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak. Změně objednaného zboží je možná po odsouhlasení telefonem : 774 265 625 nebo mailem :eshop@fotorada.cz. Převzeti nevyžadaneho plněni ze strany kupujiciho neznamena přijeti nabidky. Kupni smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikla kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Registrovaní uživatele mají k uzavřeným smlouvám přistup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádaní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy najdete zde. Obrázky u zboži mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

Doručovaní zboži

Prodávající dodá zboži kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotliveho zboži neuvádí jinou lhůtu k dodaní. Je-li u zboži uvedeno „skladem“, prodávající zboži odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboži převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboži při převzetí co nejdříve překontroloval. V případě poškozen zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě. Doklady ke zboži, zejména daňový doklad, potvrzeni a certifikáty, předa prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboži, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboži kupujícím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plněni a jakým způsobem může kupující pravá z nich uplatnit (Reklamační řad). Cena a způsob doručeni zde. Jsou-li kupující v prodlení s převzetím zboži, prodávající je oprávněn, pote, co kupujícího prokazatelně emailem upozorni a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboži vhodným způsobem po jejím uplynuti prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodaní zboži z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

Zrušeni objednávky a odstoupeni od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboži nebo poslední časti dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboži či provedeni platby. Uvedena lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboži. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodaním zboži. Odstoupeni od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předa ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadněni komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy /prodejního dokladu, bankovní spojeni a zvoleny způsob vraceni zboži. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboži a zaplaceným nákladům na jeho dodaní do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboži jiny, než nejlevnější způsob dodaní zboži, který prodávající nabízí, vraty prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodaní zboži ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodaní zboži. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboži. Zboži by mělo byt vraceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebeni či poškozeni. Náklady vraceni zboži nese kupující spotřebitel. Je-li vracené zboži poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboži a odečíst jej od vracené částky.

 

Výjimky :

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, ( jedná se všechny služby spojené s výrobou fotografií, výroba fotodárků ….) dále i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, není možné vrátit jej z hygienických důvodů. Formulář pro odstoupeni od smlouvy je dostupný zde.

 

Pravá a povinnosti z vadného plněni

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboži v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedna se o vady zboži, za které prodávající odpovídá. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboži podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, tyka-li se vada pouze teto součásti. Není-li oprava nebo výměna zboži možná, na základě odstoupeni od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vraceni kupní ceny v plné výši. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboži kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadnouc již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboži věděl nebo ji sám způsobil. U prodávaného použitého zboži prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používaní nebo opotřebeni. U věci prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednaná. Místo pravá na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboži v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vznikla, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

● odstraněni vady dodaním, nove věci bez vady nebo dodaním chybějící věci;

● bezplatné odstraněni vady opravou;

● přiměřenou slevu z kupní ceny,

● vraceni kupní ceny na základě odstoupeni od smlouvy

Podstatné je takové porušeni smlouvy, o níž strana porušující smlouvu již při uzavřeni smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druha strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušena předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboži větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboži nebo odstoupit od smlouvy.Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřeben nebo nedodrženi návodu k použiti.

 

Vyřízeni reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní udaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízeni reklamace. Formuláře ke stažení: ZDE Uplatněni reklamace (reklamační list) Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízeni reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušeni smlouvy včas, má pravá jako při nepodstatném porušeni smlouvy. Kupující je povinen prokázat nakup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízen reklamace běží od předáni/doručeni zboži prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboži by mělo byt při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškozeno, mělo by byt čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzeni. Informaci o nutnosti odborného posouzeni kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstraněni vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatněni, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynuti této lhůty má kupující spotřebitel stejná pravá, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatněni reklamace do jejího vyřízen nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Prodávající se zavazujíce o vyřízeni reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace naleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nakladů.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobni udaje byly prodavajicim zpracovávaný a uchovávaný v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) v platném znění, za účelem plněni předmětu smlouvy.

V souvislosti se zpracováním zákaznických objednávek jsou shromažďovány osobní údaje v následujícím rozsahu : 1) Jméno a příjmení zákazníka 2) E-mailová adesa 3) Adresa dodání zásilky se zakoupeným zboží 4) Telefonní číslo zákazníka.

Jméno a příjmení zákazníka, jeho telefonní číslo a adresa dodání zásilky jsou přeávány přepravci, kterého si zákazník vybral pro doručení zboží. Žádným jiným třetím osobám nebudou údaje předány. Odesláním své objednávky zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávajícího.

Kupující souhlasí o zasílání obchodních nabídek prodávajícího tj.: zasílání obchodních nabídek a slevových kampaní. Tento souhlas může zrušit odkazem u každé zaslané nabídky.

Osobní údaje jsou uchovány do té doby, dokud zákazník písemně ( na aresu Tomáš Rada, Poděbradova 159, 272 01 Kladno ) či mailem ( eshop@fotorada.cz ) nepožádá o jejich odstranění z databáze. Zákazník má veškerá práva k jeho údajům ( přístup k nim, právo na jejich opravu atd ) Osobní data jsou plně zabezpečena proti zneužití. K přenosu osobních dat je využíváno zabezpečeného protokolu https.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Ve smyslu příslušné legislativy je správcem osobních údajů: Ing. Tomáš Rada, Poděbradova 159, 272 01 Kladno IČ: 65726103

a) Pokud nám jako náš zákazník poskytnete osobní údaje prostřednictvím www.fotorada.cz , nebo www.darkyrada.cz , nakládáme s Vašimi údaji následujícím způsobem.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména na základě těchto důvodů:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce,

- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a správy zákaznického vztahu.  Některé údaje, které o Vás máme k dispozici, zpracováváme i po splnění smlouvy. Konkrétně osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Plnění smlouvy a poskytování souvisejících služeb

Osobní údaje zpracováváme při prodeji zboží zákazníkům a poskytování souvisejících služeb, a to zejména přeprava zboží.

Řešení vad dodaného zboží

V případě, že se zákazník domnívá, že plnění ze strany naší Společnosti vykazuje vady, je oprávněn vytknout vady dodaného zboží (reklamace) v souladu s příslušnými předpisy občanského práva. Vyřizování reklamací je součástí smluvního plnění mezi Společností a Vámi a zároveň se jedná o naši zákonnou povinnost.

Výkon a obhajoba právních nároků

Po ukončení smluvního vztahu po dobu promlčecích lhůt a minimálně jeden rok po skončení promlčecích lhůt uchováváme některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Účetní a daňové doklady

Některé Vaše osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech. Podle platných právních předpisů (zákona o účetnictví či zákona o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let. Pokud nám vzniká zákonná povinnost tyto doklady archivovat, ukládáme spolu s nimi i vaše osobní údaje uvedené na příslušném daňovém dokladu.

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci smluvního ujednání. Jedná se zejména o následující údaje:

 • identifikační údaje (jméno, datum narození, adresa bydliště, u fyzických osob podnikajících sídlo a IČ, doručovací adresa)

 • kontaktní údaje (vaše emailová adresa a telefonní číslo)

 • nákupní a platební historie včetně souvisejících údajů (např. údajů na dodacích listech).

 

Pokud nevyplývá z právních předpisů delší doba uchování, uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a dále na základě našeho oprávněného zájmu po dobu jednoho roku od uplynutí promlčecích lhůt k uplatnění nároků z dané smlouvy (v případě soudního sporu, budou údaje uchovávány až do jeho úplného skončení). V souladu s příslušnými právními předpisy můžeme uchovávat Vaše údaje i déle po dobu určenou těmito předpisy, či z nich vyplývající.

Reklamní sdělení

Dále vám poskytujeme následující služby, při kterých rovněž dochází ke zpracování osobních údajů, a to po níže vymezenou dobu, pro níže vymezené účely a na základě níže vymezených právních základů.

Pokud nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa, případně telefonní číslo, dále využívat za účelem zasílání informací o námi nabízeném zboží, zasílání newsletteru a zasílání informací o souvisejících službách a jiných obchodních sdělení souvisejících s naší nabídkou zboží.  Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než svůj souhlas odvoláte.

b) Pokud nám jako náš dodavatel poskytnete osobní údaje, nakládáme s Vašimi údaji následujícím způsobem.

Pokud jste naším dodavatelem, od něhož nakupujeme zboží či služby (resp. zaměstnancem nebo jinou kontaktní osobou našeho dodavatele či jiného smluvního partnera), potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli plnit své smluvní povinnosti a zajistili efektivní komunikaci mezi smluvními stranami.

Právním základem takového zpracování je plnění smluvních povinností, případně náš oprávněný zájem (zejména, pokud s námi jednáte jako zaměstnanec či jiná kontaktní osoba dodavatele) či plnění našich zákonných povinností.

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále ověřovat nebo přímo získávat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (zejm. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

Údaje našich dodavatelů zpracováváme pro následující účely:

 • Plnění smluvních závazků včetně jednání před uzavřením smlouvy, které zahrnuje zpracování údajů nutných pro vhodný výběr dodavatele a dále včetně vedení evidence dodavatelů a následných reklamací zboží nebo služeb.

 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Pokud nám poskytujete služby či jiné plnění, při kterých nám vznikají zákonné povinnosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, můžeme vaše osobní údaje rovněž zpracovávat za účelem splnění, kontroly a prokázání plnění těchto povinností.)

 • Uchovávání účetních a daňových dokladů (Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech. Podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty) máme povinnost tyto doklady uchovávat, a to až po dobu 10 let.).

 • Určení, výkon a obhajoba našich právních nároků (Po ukončení dodavatelského vztahu s vámi můžeme uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.).

Rozsah zpracovávaných údajů. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů a které získáváme prostřednictvím výše uvedených zdrojů. Jedná se tak zejména o následující údaje:

 • identifikační údaje (jméno, titul, datum narození a adresa bydliště, IČ, číslo bankovního účtu)

 • kontaktní údaje (vaše emailová adresa a telefonní číslo)

 • nákupní a platební historie včetně souvisejících údajů

 • certifikáty, pověření, osvědčení, údaje o kvalifikaci apod.

U zaměstnanců dodavatelů právnických osob jako jejich kontaktních osob zpracováváme jméno a kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo).

Pokud nevyplývá z právních předpisů delší doba uchování, tak budeme osobní údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy s dodavatelem a dále na základě našeho oprávněného zájmu do uplynutí jednoho roku od uplynutí promlčecích lhůt k uplatnění nároků z dané smlouvy (v případě soudního sporu, budou údaje uchovávány až do jeho úplného skončení).

c) Sdílení a předávání osobních údajů – kategorie případných příjemců osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby pro nás a jsou zpracovateli Vašich osobních údajů.  Vaše osobní údaje můžeme sdílet zejména:

 • s osobami zajišťujícími dopravu zboží

 • s osobami zajišťujícími provozování našich webových stránek

 • s osobou zajišťující pro nás zpracování účetnictví

 • k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup v případě potřeby i dodavatelé našich IT systémů a souvisejících služeb

 • k některým vašim osobním údajům mohou mít přístup externí auditoři, daňoví poradci, právní zástupci, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovny v případě řešení pojistných událostí;

 • pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být vaše osobní údaje, budeme na základě povinností vyplývajících ze zákona nebo jiného právního aktu povinni v nezbytném rozsahu vaše osobní údaje zpřístupnit.

 

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nakládání s Vašimi údaji dle příslušné legislativy. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

d) Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti ochrany osobních údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. 

e) Vaše práva jako subjektu údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte právo:

 • požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů

 • právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme

 • v určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů

 • právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb)

 • máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů

 • v případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

Přesné podmínky uplatnění Vašich práv upravují příslušné právní předpisy.

Způsob uplatňování vašich práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme Vás o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Práva můžete uplatit u správce písemnou formou na adrese provozovny uvedené výše, či formou e-mailové zprávy , je však nutné, abyste nám umožnil ověření, zdali požadavek byl skutečně zaslán Vámi, požadavek může být podán i osobně na adrese provozovny. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž máme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce, o prodloužení lhůty bychom Vás však informovali.

Máte právo podat i stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz .

f) Aktualizace

Průběžně můžeme tyto „ Informace o zpracování osobních údajů“ upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění.

Řešeni sporů

Vzájemné spory mezi prodavajicim a kupujícím řeší obecně soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném zněni, právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytovaní služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešeni sporu provádět, je Česka obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodavajicim vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešeni sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující se rovněž může obrátit s žádosti o radu ohledně svých spotřebitelských prav na test, o.p.s. přes http://www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešeni sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnaní sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStižnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz. Tento postup není mediaci dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném zněni ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném zněni, a jeho využitím není dotčeno oprávněn stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. Po dobu trvaní jednaní o mimosoudním urovnaní sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednaní pokračovat. Dozor nad dodržovaným povinnosti podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném zněni, vykonává Česka obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

Ostatní

Záloha na zboží

V případě, že se jedna o speciální zboži na objednávku nebo zboži, které není na skladě, nebo množství zboži, které není obvykle, může byt ze strany prodávajícího požadovaná úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Dárky

Dojde-li k využiti pravá spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vraceným zbožím vrátit i s nim související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navraceni ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápany jako bezdůvodné obohaceni. Není-li vydaní předmětu bezdůvodného obohaceni dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvykle ceny.

Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Upravené zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, ( jedná se všechny služby spojené s výrobou fotografií, výroba fotodárků ….) dále i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, není možné vrátit jej z hygienických důvodů.

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné udaje o vhodnosti a možnosti použiti dodávaného zboži jsou sdělovaný podle nejlepšího vědomi prodávajícího. Představuji však pouze jeho hodnoty zkušenosti a informaci, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se tykají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodavajicim a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo použit linku přáni a stížnosti na tel. +420 245 625 či e-mailovou adresu: eshop@fotorada.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamaci zboži, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

Elektroodpad

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterii a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterii či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího.

Písemná komunikace

V případě doručovaní písemnosti mezi účastníky se za doručovací adresu považuji sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídi občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve zněni pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídi českým právem. Změny obchodních podmínek v jine než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou učiněn od 1. Ledna  2017.

Tyto obchodní podmínky, byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní podmínky má platnost od 1. ledna 2017 do odvolání. V případě dotazů k těmto obchodním podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

0 ks
Košík: 0
0 ks